Skip to main content

Allmänna villkor Skoog Creative AB

Tillkommande beställningar Offert/beställning gäller avtalade förutsättningar som datum tider för inspelning, redigering och omfattning för dessa, samt leverans. Tillkommande beställningar utanför offert/beställning debiteras i enlighet med gällande prislista och kan komma att påverka tidpunkten för leverans.

Korrektur Kunden har alltid rätt till två stycken kostnadsfria korrigeringar (inom rimlig omfattning) innan slutmaterial levereras och projektet avslutas. För mer omfattande (om)bearbetning av redan sammansatt material gäller standardarvode per timvis redigering.

Avbeställning Uppdragsgivaren har endast rätt att avbeställa uppdraget om överenskommelse om detta träffas i samband med detta avtals ingående. Vid sena avbokningar inom 24 timmar från uppdragets start faktureras 50% av det överenskomna arvodet för den inspelningsdagen. För avbokningar samma dag (gäller från kl. 06:00) uppgår istället ersättningen till 100% av det överenskomna arvodet per inspelningsdag. 

Ombokning pga sjukdom Vid uppvisande av läkarintyg som intygar att uppdragstagaren är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, annulleras avtalet.

Upphovsrätt Om inget annat avtalas, har uppdragsgivaren alltid rätt att använda, sprida och bearbeta köpt material på obestämd tid – med villkoret att det inte kränker den ideella upphovsrätten. Omvänt åtar vi oss rätten att använda materialet för eget bruk, i egen marknadsföring samt eventuellt hänvisa till kund och dess varumärke som framtida referens. Önskar kunden ha exklusiv äganderätt till allt inspelat material tillkommer alltid en kostnad enligt uppgjort pris.

Arkivering av filmmaterial Om inget annat avtalas sparas som standard det för projektet insamlade råmaterialet, projektfiler och färdiga filmfiler i bolaget under en kort period för att underlätta för eventuella tilläggsbeställningar efter ordinarie leverans. Arkivering under längre tid debiteras i enlighet med gällande prislista. För dessa arkivkopior kan dock inga fullständiga garantier lämnas mot stöld eller annat haveri på arkivets hårdvara och/eller mjukvara. Premium arkivering med backup i svenska datacenter kan arrangeras och beställas i särskild överenskommelse.

Betalningsvillkor Arvode och annan ersättning ska betalas på avtalad förfallodag eller senast 20 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta fn. 8%. Uppdragsgivaren är skyldig att ersätta uppdragstagarens kostnad för betalningspåminnelse med belopp som anges i förordningen om ersättning för inkassokostnader. Vid uppdrag i större omfattning faktureras i regel 50% av det överenskomna arvodet i samband med uppstart (t.ex manusarbete, planering, inledande inspelning). Vid ett kraftigt försenat projekt äger bolaget rätt att justera priserna till gällande prislista.

Ansvarsbegränsning Om uppdragsgivaren eller uppdragstagaren bryter detta avtal är denne skyldig att ersätta för skada. Ersättning för skada kan högst utgöra ett belopp motsvarande summan av avtalat arvode och avtalad ersättning för kostnader.

Försäkringar Uppdragstagaren har tecknat ansvarsförsäkring. Uppdragstagaren ansvarar för att dess personal omfattas av liv- och olycksfallsförsäkring samt tillämplig sakförsäkring.

Arbetsmiljö Det åligger uppdragsgivaren att ansvara för att uppdraget kan genomföras i en god och säker arbetsmiljö enligt tillämpliga delar av lagar, förordningar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet.

Drönarflygning Skoog Creative AB tillåter endast fjärrpiloter som innehar EASA-certifiering kategori A2 och A1/A3 för multirotor-drönare att flyga för uppdraget. 

Vi sätter *alltid* säkerheten först. Drönarflygning genomförs *ej* i något av följande scenarion; på platser där myndigheter inte tillåter flygning, över 120m från marken, i nederbörd, vindar över 10m/s, direkt över människor och djur eller i direkt närhet till icke-medverkande sådana, utom synhåll för piloten samt – annat än i särskilda och strikt kontrollerade förhållanden – inomhus. Vi åtar oss rätten att omedelbart avbryta en drönarsession om denna i någon form anses riskabel och utgör direkt fara för människor, djur, flygtrafik, egendom eller själva utrustningen, oavsett omständigheter. 

Spridningstillstånd Observera att det, om ingen annan överenskommelse träffats, åligger publicisten/kunden att ansöka om spridningstillstånd för fotografier, videor och annat material som avbildar Sveriges landområden från luften. Läs mer på Lantmäteriets webbplats.

Tvister Tvist med anledning av detta avtal ska lösas enligt svensk lag vid allmän svensk domstol.

Close Menu
Telefon: 0725-60 26 27